Politika kvality, ochrany životního prostředí a BOZP

Členové vedení INTER – STAV, spol. s r.o. vyhlašují tímto dokumentem svoje rozhodnutí trvale zlepšovat systém řízení jakosti, environmentální systém a systém BOZP tak, aby docházelo k neustálému zlepšování efektivnosti všech tří systémů.

V oblasti systému řízení jakosti je naší prioritou snaha o neustálé zkvalitňování prováděných prací.

Uvědomujeme si vlastní odpovědnost a podíl na zhoršování životního prostředí a proto tyto nepříznivé dopady předvídáme, předem minimalizujeme a bezpodmínečně se zavazujeme k dodržování zákonů týkajících se životního prostředí.

V oblasti BOZP se zavazujeme k uplatňování preventivních opatření zabraňujících vzniku  úrazů a poškození zdraví a k neustálému zlepšování řízení výkonnosti v oblasti BOZP.

K naplnění těchto záměrů:

  • Chceme, aby byl zákazník s námi provedenými stavbami dlouhodobě spokojen. Dlouhodobou spokojenost preferujeme před krátkodobým ekonomickým efektem společnosti INTER – STAV, spol s r.o. – jsme si vědomi toho, že pouze spokojený zákazník nám umožní udržet se na trhu a dále úspěšně rozvíjet firmu.
  • Chceme, aby i nadále byla charakteristickým znakem společnosti dodržení špičkové kvality v celku i v detailu. Budeme podporovat vzdělávání zaměstnanců.
  • Chceme, aby pro vykonávání všech činností prováděných pracovníky společnosti byla  charakteristická korektnost, serióznost, bezúplatnost, přesnost,  dodržování dohod a plnění dohodnutých termínů , i  systematické poznávání a vnímání potřeb zákazníka.
  • Budeme sebe i dodavatele v oblasti environmentálně vzdělávat - s důrazem na nakládání s odpady, volbu stavebních materiálů k přírodě šetrnějších a na bezpečnost na staveništi vůči lidem i ostatní přírodě.
  • Rovněž v oblasti BOZP se zavazujeme k plnění aplikovatelných požadavků právních předpisů, které se vztahují k nebezpečím v oblasti BOZP při realizaci činností spojených s našim posláním.
  • V oblasti ochrany životního prostředí budeme prosazovat preventivní opatření a zlepšovat svůj environmentální profil.